آرشیو ماهانه

مرداد 1399

استفتاء | آیا فتوای رهبری در این مورد با فتوای امام یکی است؟

آیا فتوای مقام معظم رهبری در مورد متن زیر با فتوای حضرت امام ره در تحریرالوسیله یکی است؟ حق زن بر شوهر این است که اگر زن نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند. آیا چهره ترش کردن و اخم کردن مرد به همسرش حرام است؟ در این مسئله بین نظر حضرت امام ره و مقام معظم رهبری دام ظله العالی تفاوتی نیست.
ادامه مطلب ...